https://www.traditionrolex.com/26 https://www.traditionrolex.com/26 Polityka Prywatności - Biuro-ideal.pl - nieruchomości Bielsko-Biała Czechowice-Dziedzice Pszczyna
Biuro-ideal.pl - nieruchomości Bielsko-Biała, Czechowice-Dziedzice, Cieszyn

W naszej ofercie znajdziesz 18 mieszkań, 0 domów, 0 działek oraz 0 lokali użytkowych
z Bielska-Białej, Czechowic-Dziedzic, Pszczyny, Cieszyna, Skoczowa, Żywca oraz całego podbeskidzia.

szukaj
Lokalizacja
Dzielnica
Powierzchnia od:m2 do:m2
Cena od: do:
Pokoi od: do:
Sortuj wg:
Sortuj wg:
Nr oferty:

Polityka Prywatności

Informujemy, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (w skrócie RODO).
Realizując wyrażone w RODO obowiązki, niniejszym przekazujemy informację w zgodzie z art. 13 ustawy RODO.

1) Administratorem danych osobowych jest podmiot z którym zamierza Pan/Pani zawrzeć umowę lub zawarł/a Pan/Pani umowę tj.:
-DVL PROGRES Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Bielsku-Białej, z adresem: 43-300 Bielsko-Biała, ul. Piastowska 55, KRS 0000684612, NIP: 547 218 02 94, posiadająca numer REGON: 367643104- dotyczy Inwestycji Apartamenty Sarni Stok etap II, prowadzonej na działce 323/13 w Bielsku- Białej.
-DVL GROUP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Bielsku- Białej, z adresem: 43- 300 Bielsko- Biała, ul. Piastowska 55, KRS: 0000659402, NIP:547 217 15 79,posiadająca numer REGON: 366376032- dotyczy Inwestycji Apartamenty Sarni Stok, ul. Sarni Stok 82.
-DVL INVEST Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bielsko- Biała, ul. Piastowska 55, KRS: 0000585302, NIP: 652 172 57 89, posiadająca numer REGON: 362799876- dotyczy Inwestycji Szmaragdowe Apartamenty.
- Biuro Ideal Marcin Borkowski z siedzibą w Bielsko- Biała, z adresem: 43-300 Bielsko- Biała, ul. Piastowska 55, NIP: 615 192 85 36, posiadająca numer REGON: 242823441- dotyczy klientów z rynku wtórnego.
W razie wątpliwości prosimy o kontakt pod nr tel. 730 130 030 lub mailowo: biuro@biuro-ideal.pl

2) Administrator danych osobowych nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Jednocześnie informujemy, iż w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych można kontaktować na w/w adres Administratora, lub mailowo biuro@biuro-ideal.pl.

3) Dane osobowe przetwarzane będą:
a) w celu przygotowania oferty sprzedaży w odpowiedzi na zapytanie, przygotowania odpowiedzi na zgłoszone reklamacje, umowy rezerwacyjnej/deweloperskiej/przeniesienia własności bądź aneksów/ oświadczeń innych niezbędnych dokumentów do tych umów na podstawie art. 6 ust. 1 lit b Rozporządzenia,
b) w celu właściwej realizacji postanowień zawartych w umowie rezerwacyjnej/deweloperskiej/przeniesienia własności bądź aneksach/ oświadczeniach i innych niezbędnych dokumentach do tych umów na postawie art. 6 ust. 1 lit b Rozporządzenia, a w zakresie w jakim podanie danych jest fakultatywne – na podstawie wyrażonej przez Pana/Panią zgody ( art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia),
c) dla celów wypełnienia obowiązków prawnych ciążących Administratorze Danych, na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym przepisów podatkowych kodeksu cywilnego i innych zgodnie z art. 6 ust.1 lit c Rozporządzenia 2016/679,
d) w celach analitycznych, uzasadnionym interesem Administratora Danych jest monitorowanie prowadzonej działalności gospodarczej oraz jej wyników ( zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia),
e) w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora Danych polegającemu na ewentualnym ustaleniu roszczeń lub ich dochodzeniu, a także obronie przed roszczeniami, windykacji należności, prowadzeniu postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych– uzasadniony interes zgodnie z art. 6 ust. 1 lit f Rozporządzenia,
f) w celu umożliwienia kontaktu z podmiotami świadczącymi na rzecz Administratora Danych usług tj. podwykonawcom na budowie, pośrednikom kredytowym oraz partnerom organizującym akcje promocyjne zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia.
Każdą z wyrażonych zgód można wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Dla celów dowodowych preferuje się wycofywanie zgód wyłącznie drogą pisemną.

4) Dane osobowe będą przekazywane następującym podmiotom:
a) kancelarii notarialnej w zakresie przeprowadzenia czynności notarialnych,
b) firmie Biuro Ideal Marcin Borkowski, wykonującej dla Administratora danych czynności zmierzające do zawierania umów, jak również przygotowanie, zawieranie umów i ich dalsza realizacja,
c) podmiotom świadczącym Administratorowi danych osobowych usługi niezbędne do wykonania umowy, tj. usługi księgowe, fakturowanie, dochodzenie roszczeń, usługi prawne,
d) bankom w zakresie prawidłowego funkcjonowania systemu rachunków powierniczych oraz w zakresie realizacji płatności,
e) pośrednikom kredytowym w zakresie realizacji wniosków kredytowych/umów,
f) podwykonawcom w zakresie dokonania stosownych ustaleń budowlanych, elektrycznych i hydraulicznych oraz realizacji zgłoszeń reklamacyjnych,
g) operatorom pocztowym i kurierom,
h) organom uprawnionym do otrzymania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
5) Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania – gdy są nieprawidłowe lub niekompletne, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych. Dla celów dowodowych preferuje się zgłaszanie w/w czynności Administratorowi danych osobowych wyłącznie drogą pisemną.
6) Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie Jego danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.
7) Administrator danych osobowych nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
8) Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
9) Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy, a po jej zakończeniu w celach: dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy; wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym podatkowych i rachunkowych; maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy, a gdy umowa nie zostanie zawarta przez okres przedawnienia roszczeń.
Okres przetwarzania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeśli ich przetwarzanie będzie niezbędne dla ich dochodzenia lub obrony przed takimi roszczeniami.
W zakresie danych przekazywanych podwykonawcom na budowie, pośrednikom kredytowym oraz partnerom organizującym akcje promocyjne do czasu cofnięcia wyrażonej zgody.
10) Podanie danych osobowych jest wymagane przez Administratora Danych w celu zawarcia i wykonania umowy, za wyjątkiem danych fakultatywnych, których podanie jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych osobowych wymaganych przez administratora Danych jest brak możliwości zawarcia i wykonania umowy.

 

 

bottom_content.jpg
https://www.traditionrolex.com/26